Course curriculum

 • 1

  पहिलो भाग -आघात (Trauma)

  • तालिमको बारेमा :

  • हिलिङ्ग टुगेदर नेपाल:

  • हाम्रो पाठ्य सामग्री यसरी आउने छ।

  • सहभागी जानकारी:

  • तालिम पुर्वको प्रश्न

  • तालिम पुर्वको जानकारी

  • सहज कर्ताहरुको छोटो परिचय।

  • आघात भनेको के हो ?

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल :

 • 2

  मस्तिष्क विज्ञान (Brain Science)

  • मस्तिष्क विज्ञान: सोच्ने मस्तिष्क, संवेगात्मक मस्तिष्क र संघर्षशील मस्तिष्क

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • चित्र

  • अनलाइन च्याट छलफल :

 • 3

  हाते ढाँचा (Hand Model)

  • हाते ढाँचा

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 4

  स्नायुप्रणाली (SNS & PNS)

  • स्नायुप्रणाली (SNS & PNS)

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 5

  आघात वा विषाक्त्त तनाव

  • आघात वा विषाक्त्त तनाव हुँदा के हुन्छ ?

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 6

  ट्रिगर्स (Triggers)

  • ट्रिगर्स (Triggers)

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कूइज - सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस् :

  • चित्र

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 7

  तनाव र आघात (Stress And Trauma)

  • तनाव र आघात

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी क्विज : सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाईन च्याट छलफल:

 • 8

  आघात भाग - २ (Trauma Pt. 2)

  • आघातको आसर

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • बच्चाहरुमा आघातको असर

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाईन च्याट छलफल:

 • 9

  आघात कसरी सर्दछ ?

  • आघात कसरी सर्दछ ?

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस् :

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाईन च्याट छलफल:

 • 10

  चक्रीय हानि - तहगत आघात

  • खेल-Apple-Apple-Banana

  • चक्रीय हानि - तहगत आघात

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल

 • 11

  सुरक्षा

  • सुरक्षा

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाईन च्याट छलफल:

 • 12

  ट्र्याकिङ्ग

  • ट्र्याकिङ्ग (रेखांकन गर्नु )

  • ट्रयाकिङ्ग

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाईन च्याट छलफल:

 • 13

  स्रोत र साधन (Resourcing)

  • स्रोत र साधन (Resourcing)

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 14

  सम्बेगात्मक प्राथमिक उपचार

  • सम्बेगात्मक प्राथमिक उपचार

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 15

  सुन्ने (listening)

  • सुन्ने (listening)

  • सक्रिय र निष्क्रिय सुनाईको उदाहरण

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्।

  • अनलाइन च्याट छलफल:

 • 16

  हिलिङ्ग (निको बनाउने) अभियान्त

  • हिलिङ्ग (निको बनाउने) अभियन्ता

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • हामि संग वा कुनै साथीसंग बाड्नुहोस।

  • सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

  • मिनी कुइज़- सबै सहि उत्तरहरू छान्नुहोस्।

  • अनलाइन च्याट छलफल :

  • हजुर के बाट प्रभावित हुनुहुन्छ वा के वा कसलाई कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहानुहुन्छ ?

  • तालिम पछिको प्रश्न।

 • 17

  Certificate & Download

  • हर्दिक बधाई !

  • Download